Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỰC NỘI

Địa chỉ: Xã Trực Nội, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Trần Văn Nam
Điện thoại: 0912914568
Email: trucnoi.thcs@gmail.com